Teżijiet tal-lingwistika li messew mat-Tradizzjoni Orali

Din hija lista ta’ teżijiet fil-qasam tal-lingwistika li diġà saru u li b’xi mod messew mal-qasam tat-Tradizzjoni Orali.

Ħajr lid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta.

Data L-Isem tat-teżi L-awtur Il-grad
1964 Les aspects Linguistiques, Littèraires,Artistiques et Folkloriques de l’Italianitè de Malte Peretti Joseph PhD (Universitè de Paris)
1964 Kliem is-Snajja’ fil-Malti  Camenzuli Paul G. BA (Ġen.)
1972 Il-Malti u L-Istorja fil-Ħidma ta’ Ġużè Cassar Pullicino Aquilina Helene BA (Unuri)
1974 Il-Qawl,b’Riferenza għall-Qawl Malti fil-Biedja Maltija Micallef Trigona Michael BA (Unuri)
1978 Il-Folklor Malti u l-Edukazzjoni (2vol.) Cachia Marianne           BEd
1978 Studju Lingwistiku Folkloristiku ta’ Snajja’ Bikrin Maltin Preca Anthony George            MA
1985 Aspetti Storiċi u Folkloristiċi tal-festa ta’ San Filep f’Ħaż-Żebbuġ  Attard Mary BEd (Unuri)
1987 Maltese children telling stories Vella Sandra BEd (Unuri)
1988 Folklor fir-Rħajjel Qadim ta’ Bubaqra Buhagiar Joseph BEd (Unuri)

 

1989 L-ismijiet popolari tal-friefet u d-distribuzzjoni ġeografika u soċjali tagħhom Busuttil Carmen

 

BEd (Unuri)

 

1989 Il-Qlib tar-Reġistru fit-Taħdit tat-Tfal Grima Rosann BEd (Unuri)
1989 Mill-Ħajja taż-Żrieraq: Aspetti Folkloristiċi Polidano Rosaria BEd (Unuri)
1990 Maltese Anthroponymy And Toponymy Fina Cristina PhD (Istituto Univ. Orientale Napoli)
1995  L-użu tal-logħob fit-Tagħlim tal-Malti fl-Ewwel Sena Sekondarja Curmi Marisa BEd (Unuri)
1997 Il-Mara fil-Qwiel Maltin Cassar Marlene BEd (Unuri)
1997  Terminoloġija Reliġjuża: Stħarriġ Semantiku Fenech Mary Grace BEd (Unuri)
1997  Analiżi tal-Lingwa tat-Tfal: Temi u vokabularju Gatt Marthese, Muscat Rita BEd (Unuri)
2002 Il-Lingwaġġ taż-Żgħażagħ bħala Wieħed mill-Lingwaġġi Barbara Marica BEd (Unuri)
2004 L-Użu ta’ Riżorsi fit”Tagħlim” tal-Folklor Tabone Marisa BEd (Unuri)
2005 Il-Prietki ta’ Ignazio Saverio Mifsud – Edizzjoni Kkummentata Zammit Ciantar Joe PhD
2006 L-Għejun tal-Istorja tal-Ilsien Malti: Ġabra ta’ Dokumenti bil-Malti mill-Bidu sa Vassalli Vella Olvin MA
2007 Aspetti tal-Kultura Lingwistika kif Tidher fil-Gazzetti u fil-Gruppi ta’ tad-Diskussjoni fl-Internet Colombo Daniel BA (Unuri)
2008

2008

Il-Logħob tan-Nar: Stħarriġ Etnografiku bi Glossarju

Il-kaċċa tal-fniek u l-insib f’Malta: stħarriġ etnografiku bi glossarju

Mallia Phyllisienne

Desira Maria

BA (Unuri)

BA (Unuri)

2009 Analiżi Lingwistika ta’ Prietki Kontemporanji bil-Malti De Martino Massimilliana BA (Unuri)
2009 Prietki Qodma bil-Malti Fenech Reno MA
2009 Dizzjunarju Storiku Msejjes fuq ix-Xhieda tal-Ismijiet tal-Inħawi Mxandrin fil-Place-Names ta’ Wettinger: A-H Muscat Maria BA (Unuri)
2010 Poeżiji Inediti ta’ Ludovik Mifsud Tommasi u s-Siwi Lingwistiku Tagħhom Borg Sephora BA (Unuri)
2010 Sitt Prietki Qodma fil-Arkivju tal-Università – Traskrizzjoni u Analiżi Galea Rosaire BA (Unuri)
2010 Aspetti Lingwistiċi fil-Prietki tas-seklu Tmintax Grech Jake BA (Unuri)
2010 Traskrizzjoni u Analiżi tas-Sitt Prietki f’Ms. 195 li Jinsabu fl-Arkivju tal-Biblijoteka tal-Università Gusman Natalie BA (Unuri)
2010 L-Idjomi b’Tema Reliġjuża fil-Malti : Ġabra u Valutazzjoni Tagħhom Lautier Mireille BA (Unuri)
2010 Il-Logħob bil-Lingwa Massini Ilona BA (Unuri)
2010 Sitt Prietki mill-Arkivju tal-Università Traskritti u Analizzati Zerafa Roberta BA (Unuri)
2011 Ir-Reġistru tal-Futbol fl-Ilsien Malti Attard Keith BA (Unuri)
2011 L-Eqdem Klikem bil-Malti Ddokumentat fil-Prietki ta’ Ignazio Saverio Mifsud Axisa Farrell Deborah BA (Unuri)
2011 Dizzjunarju Storiku Mibni fuq Żewġ Prietki ta’ Ignazio Saverio Mifsud Cordina Jessica Marie BA (Unuri)
2012 Sengħet il-Mastrudaxxa – Stħarriġ Lessikali fuq Sfond Etnografiku Debattista Clifford BA (Unuri)
2012 Tagħrif Ġdid fuq il-Kitba ‘Izueg La Maltija’ (1760) u Analiżi Lingwistika Tagħha Fenech Conrad BA (Unuri)
2012 Is-Sengħa tal-Bini : Studju Lingwistiku Sammut Maria Christina BA (Unuri)
2012 L-Integrazzjoni fid-Dizzjunarju ta’ Aquilina tal-Ismijiet tal-Inħawi Miġburin fid-‘Descrittione di Malta’ ta’ Ġan Franġisk Abela Schembri Jessica BA (Unuri)
2012 Analiżi Kritika tad-Damma ta’ Agius De Soldanis Trevisan Joanne MA
2012 Prietka f’Ġieħ is-Santissmu Sagrament ta’ Ignazio Saverio Mifsud Integrata fid-Dizzjunarju ta’ Aquilina Vassallo Yanica BA (Unuri)
2012 Dizzjunarju Storiku tal-Malti bbażat fuq it-‘Tagħlim Nisrani’ tar-Reverendu Franciscu Wizzino Xuereb raisa BA (Unuri)
2013 Il-Qasam Lessikali tax-Xagħar Busuttil Liza BA (Unuri)
2013 Varjazzjoni Djalettali fil-Qasam Lessikali tal-Ħelu Cassar Franciana BA (Unuri)
2013 Is-Sengħa tal-Kurdar-Studju Lessikali dwar il-Ħdim tal-Ħabel De Gabriele Reuben BA (Unuri)
2013 Ir-Reġistru tal-Kċina fl-Ilsien Malti,b’Rabta mal-Platti tal-Fenek Fenech Deborah BA (Unuri)
2013 Ir-Reġistru tat-Tisjir tal-Ħelu bl-Ilsien Malti Mizzi Veronica BA (Unuri)
2013 L-Ornamenti u L-Oġġetti Sagri fil-Knejjes : Reġistru Lingwistiku Raggio Christian BA (Unuri)
2013 Idjomi għaż-Żgħar. Riżorsi għat-Tagħlim tal-Idjomi fil-Primarja Vella Claire BA (Unuri)
2014 Il-lingwaġġ tat-Tfal : Studju tat-taħdit ta’tifla ta’ Sitt snin Bartolo Dorianne BA (Unuri)
2014 Ġabra ta’ Lessiku u espressjonijiet marbutin mal-Qasam marittimu Ciappara Daniel BA (Unuri)
2014 L-Identifikazzjoni u d-definizzjoni ta’ għadd magħżul ta’ kliem b’kontenut kulturali għad-dizzjunarju elettroniku Malti Glynnies Bonnici BA (Unuri)
2014 Studju Lessikali dwar iż-Żmien tal-Ġimgħa Mqaddsa Debono Karl BA (Unuri)
2014 Il-prietki ta’ Injazju Saverju Mifsud : Kontribut għad-dokumdentazzjoni tal-Malti Qadim Falzon Glen BA (Unuri)
2014 Prietka Qadima ta’ Mifsud : Kontribut għad-dizzjunarju storiku Gauci Marie BA (Unuri)
2014 Id-djarju ta’ de soldanis – tagħrif bijografiku u soċjali Mifsud Neville BA (Unuri)
2014 Il-lingwaġġ tar-reklamar bil-Malti Muscat Keith BA (Unuri)
2015 Reġistru tal-Ħwejjeġ Camilleri Antoine BA (Unuri)
2015 Prietki Qodma bil-Malti : Kontribut għad-Dokumentazzjoni tal-Malti Qadim Casha Saoirse BA (Unuri)
2015 Ir-Reġistru tal-Kaċċa u l-Insib Cutajar Marija BA (Unuri)
2015 Studju Soċjolingwistiku fuq ir-Reġistru tal-Piroteknika Maltija Grima Carlston MA
2015 Il-lingwaġġ taż-Żgħażagħ : Droga , Sess u Alkoħol Scerri Richard BA (Unuri)
2015 Reġistru Lingwistiku Marbut mal-Baned Maltin Sciberras Mark Anthony BA (Unuri)
2015 Dokumentazzjoni u Ġabra Lessikali ta’Sengħa\Snajja’ Partikolari Xiberras Terri-Anne BA (Unuri)
2016 Studju Soċjolingwistiku fuq ir-Reġistru tal-Futbol Borg Clayton Ba (Unuri)
2016 Il-bizzila Maltija : is-sengħa u t-terminoloġija tagħha Falzon Nicole BA (Unuri)
2016 Ir-raħħal : studju terminoloġiku Gatt Brian BA (Unuri)
2016 L-ilbies : studju soċjalingwistiku f’Għawdex Spitieri Mary BA (Unuri)
2017 L-Għaġin – Studju Lessikali Axiak Gail BA (Unuri)
2017 Kliem Diffiċli fil-Qwiel Maltin Cutajar Kira BA (Unuri)
2017 Is-Sengħa tal-iskarpan u l-Vokubularju tekniku tagħha Mejlak daniel BA (Unuri)
2017 Il-lingwaġġ tad-DJ fil-Qasam tar-Radju Mifsud Gordon BA (Unuri)
2017 L-Ismijiet tal-Ħxejjex : Studju Soċjolingwistiku Schembri Maria BA (Unuri)
2017 Il-Varjazzjoni fit-Taqbil tat-Tfal Vella Rebecca BA (Unuri)
2018 L-Għodda u l-Attivitá tal-Biedja : Il-Varjazzjoni Terminoloġika Bugeja Shanalise BA (Unuri)
2018 Il-Prietki ta’ Ignazio Mifsud : Għajn Oħra għad-Dizzjunarju Storiku Formosa Mariano BA (Unuri)
2018 Il-Ġbir u l-Analiżi tal-Ismijiet Personali Tradizzjonali Maltin Galea Nicole BA (Unuri)
2018 Il-Varjazzjoni Lessikali fil-Qasam tal-Ħobż Mifsud Daniela BA (Unuri)
2018 Ħaġa Moħġaġa – Analiżi Lingwistika Saliba Michela BA (Unuri)

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta

%d bloggers like this: