Is-santa tal-mejjet: teżor moħbi

Nhar it-Tlieta, 20 ta’ April 2021, fis-6.00pm, Martina Bezzina, “Is-Santa tal-Mejjet: teżor moħbi” fuq Zoom. Biex tidħol issegwi din it-taħdita agħfas fuq din il-ħolqa: https://universityofmalta.zoom.us/j/93776098259

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Meta wieħed jikseb il-bxara li xi ħadd ħalliena mal-ewwel jinbtu l-frażijiet “Alla jagħtih il-glorja tal-ġenna”, “Alla riedu ħdejh”, jew “straħ fis-sliem.” Dan jixhed biċ-ċar li hemm tradizzjoni ewfemistika relatata mal-okkażjoni ta’ sogħba. Is-suġġett tal-mewt huwa wieħed sensittiv speċjalment meta l-bniedem ħaj ikun qrib – ħabib jew qarib – tal-mejjet.

Santa meħuda mit-teżi tal-BA (Unuri) (2019), “Is-santi tal-mejtin f’Malta: minn sfond storiku Ewropew sa reġistru u stil” ta’ Martina Bezzina

Wieħed bla ma jaħseb jagħmel minn kollox biex iservi ta’ mezz konsolatorju f’dan il-mument ta’ diqa, u minn fommu joħorġu frażijiet li llum saru idjomi xierqa f’dawn iċ-ċirkustanzi. Iżda għaliex jingħadu? Primarjament għax in-niket tat-telfa jeħtieġ il-balzmu tal-konsolazzjoni, imqar fil-forma ta’ faraġ spiritwali jew reliġjuż. Il-konsolazzjoni hija marbuta sfiq mar-reliġjon Nisranija, speċjalment fit-tama li tnissel li l-mejjet diġà kiseb post aħjar mill-għomor tiegħu fid-dinja, permezz ta’ ħajja eterna ħdejn Alla. Għalhekk, fis-santi Nsara, kemm barranin kif ukoll Maltin, jitpoġġew siltiet mill-Bibbja flimkien ma’ frażijiet konsolatorji popolari. Il-konsolazzjoni tissaħħaħ ukoll bi frażijet popolari marbutin mat-temi tal-art u tas-sema, ngħidu aħna “hija kienet l-isbaħ warda” jew “kienet ix-xemx ta’ ħajti.” Dan għaliex wieħed jassoċja l-isbaħ u l-aktar elementi sempliċi mal-bniedem nieqes biex jesprimi kemm kien speċjali u jibqa’ jiftakru bl-aqwa mod possibbli.

Santa meħuda mit-teżi tal-BA (Unuri) (2019), “Is-santi tal-mejtin f’Malta: minn sfond storiku Ewropew sa reġistru u stil” ta’ Martina Bezzina

Din it-taħdita se tiffoka fuq dawn il-frażijiet, li bosta minnhom jingħadu bħala diskors wenniesi tipiku tal-komunità biex din ittaffi l-uġigħ tat-telfa lil min ikun f’luttu. Se tħares ukoll lejn kif il-poplu Malti juża modi varjati ta’ ewfemiżmu, mezzi ta’ tifħir, u tekniki oħra tad-diskors komuni bħall-allużjonijiet għall-Bibbja biex minn banda jtaffi l-weġgħa tat-telfa u mill-banda l-oħra jfakkar b’tifħir lill-bniedem nieqes.

screen-shot-2021-04-09-at-09.20.16Martina Bezzina, studenta universitarja fil-livell postgradwatorju, toqgħod il-Fgura. Mit-tfulija tagħha rabbiet imħabba lejn il-letteratura Maltija permezz ta’ interess analitiku fil-poeżija lokali. Dan l-interess wassalha ssegwi l-Baċellerat bl-Unuri fil-Malti, il-kors li fih għażlet – bħala qasam speċjalizzat għat-teżi tagħha – il-versi fis-santi tal-mejtin, kemm fl-aspett tekniku kif ukoll f’dak tematiku tagħhom. Attwalment, fil-kors tal-Maġisteru tat-Tagħlim, qed issegwi l-pedagoġija tal-Malti bl-għan li ’l quddiem issir għalliema. 

Il-Makkejtta: Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum

Nhar it-Tlieta, 13 ta’ April 2021, fis-6.00pm, Kurt Slattery, “Il-Makkjetta: Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum” fuq Zoom. Biex tidħol issegwi din it-taħdita agħfas fuq din il-ħolqa: https://universityofmalta.zoom.us/j/91402533643

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Minkejja li l-makkjetta Maltija tidher li ħarġet mit-teatru popolari Taljan, ħadd ma jista’ jiċħad li xi għamliet tal-makkjetta Maltija ivarjaw bil-kbir min-normi stabbiliti tal-makkjetta Taljana. Dan jista’ jfisser li f’Malta l-makkjetta kellha żvilupp oriġinali u awtonomu, b’influwenzi lokali u bil-ġenju kreattiv tal-artisti Maltin li ħaddmuha u żviluppawha. Maż-żmien il-makkjetta Maltija ntrabtu magħha ċertu elementi. Wieħed mill-aktar elementi importanti hu li l-makkjetta ma tistax tibqa’ biss poeżija miktuba fuq karta, immtrid tinqala’ minn hemm u tiġi maħduma u rreċtata quddiem udjenza. Dan dejjem b’doża ħelwa ta’ umoriżmu. 
 
Din it-taħdita se tiffoka kif il-makkjetta Maltija daħlet fiż-żewġ divertimenti kbar li kienu jeżistu f’Malta fis-seklu għoxrin: it-teatru popolari (it-teatrin) u l-għana. Ma jonqosx ukoll li jinstemgħu xi żewġ makkjetti mill-bravi Charles Clews, Fredu Spiteri l-Lavarist u Fredu Abela l-Bamboċċu.
 
 
 
 
Kurt Slattery studja l-Malti fl-Università ta’ Malta u kiteb it-teżi tal-baċċellerat bit-titlu “Il-Makkjetta: Riċetta Maltija għall-Buri u l-Geddum”. Wara kompla bl-istudju tiegħu dwar il-Pedagoġija fit-Tagħlim tal-Malti fis-sekondarja. Għallem diversi snin tas-sekondarja u studenti adulti fil-klassijiet tat-Tagħlim Matul is-Snin tal-Ħajja. Bħalissa jgħallem fl-iskola Medja fil-Kuleġġ San Injazju tal-Ħandaq .
 

Ix-Xtut tal-Majjistral t’Għawdex u t-Toponomija tagħhom – Alex Camilleri

Nhar it-Tlieta, 16 ta’ Marzu 2021, fis-6.00pm, Alex Camilleri se jitkellem fuq “Ix-Xtut tal-Majjistral t’Għawdex u t-Toponomija Tagħhom” fuq Zoom. Biex tidħol issegwi din it-taħdita agħfas fuq din il-ħolqa:
https://universityofmalta.zoom.us/j/99583155103

Ix-xtut ta’ madwar l-Għarb, l-Għasri u d-Dwejra joffru ambjent naturali ftit li xejn mittiefes, b’sisien għoljin u weqfin maqrusin bejn kampanja mill-isbaħ u baħar salvaġġ li jqanqallek kurżità u rispett fl-istess ħin. Magħġunin ma’ dawn l-inħawi mwarrbin hemm ukoll drawwiet, ġrajjiet u saħansitra fdalijiet lingwistiċi li żewqu l-folklor lokali u l-istorja ta’ kuljum fil-ħajja ta’ dari.

F’din it-taħdita, se tingħata titwila lejn xi ħjiel li joffrulna uħud mit-toponimi, jiġifieri l-ismijiet u l-laqmijiet tal-post, li waslulna b’mod verbali min-nies li qattgħu għomorhom u żmienhom hemmhekk. Tingħata ħarsa ħafifa wkoll lejn xi rakkonti, għajdut u osservazzjonijiet oħra marbutin m’ dawn il-postijiet.

Alex Camilleri twieled Tas-Sliema fl-1971. Għandu 49 sena u huwa missier ta’ żewġt itfal. Studja fl-Università ta’ Malta, mnejn kiseb Baċellerat fix-Xjenza, Ċertifikat (PGCE) fit-Tagħlim tax-Xjenza, Maġisteru fl-Ippjanar Ambjentali, u Diploma fil-Management. Ilu għal dawn l-aħħar 27 sena jaħdem fil-qasam tal-ħarsien tal-ambjent u f’oqsma oħra relatati, u għandu għal qalbu wkoll il-wirt storiku u kulturali Malti. Fost l-interessi personali tiegħu, hemm il-ġbir ta’ tagħrif dwar it-toponomija Maltija u Għawdxija, u l-esplorazzjoni xiber b’xiber tal-Gżejjer Maltin, b’mod partikolari l-kampanja, ix-xtut, u taħt il-baħar. Kien involut fi proġetti ta’ riċerka ambjentali f’Malta, fl-Italja, fit-Tuneżija u fil-Marokk, u kiteb għadd ta’ artikli f’pubblikazzjonijiet lokali u barranin dwar temi li jolqtu l-ambjent naturali u t-toponomija.


Bejn Devozzjoni u Pika: It-taqbiliet tal-festi f’Ħaż-Żebbuġ – Martina Tabone

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Frar 2021, fis-6.00pm, Martina Tabone, “Bejn Devozzjoni u Pika: It-taqbiliet tal-festi f’Ħaż-Żebbuġ” fuq Zoom. Biex tidħol issegwi din it-taħdita agħfas fuq din il-ħolqa: https://universityofmalta.zoom.us/j/93184963423

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

Din it-taħdita hija dwar it-taqbiliet li jingħadu fil-festi f’Ħaż-Żebbuġ, b’mod speċjali fil-festa liturġika ta’ San Filep. Dawn it-taqbiliet ilhom jingħadu f’diversi festi imma minkejja dan, ftit li xejn hawn informazzjoni dwarhom. Kien għalhekk li Martina ddeċidiet li tistħarreġ din il-fergħa mit-tradizzjoni orali sabiex tixħet dawl fuq dawn it-taqbiliet. Mir-riċerka ħarġu diversi spunti interessanti li se jkunu ttrattati fit-taħdita, fosthom: it-temi, il-binja u l-ġestwalità.

Martina Tabone għandha 21 sena u toqgħod Ħaż-Żebbuġ. Għandha għal qalbha l-qari, l-għum u l-volontarjat fil-każin tal-banda. Riċentament, lestiet il-kors tal-Baċċellerat fil-Malti u issa tinsab fl-ewwel sena tal-MTL biex issir għalliema tal-Malti.

Fit-teżina tagħha tal-Baċellerat li tmexxiet mill-Prof. Adrian Grima, Martina Tabone kitbet dwar “It-Taqbiliet tal-Festi f’Ħaż-Żebbuġ: Bejn Devozzjoni u Pika.”

Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi – Sergio Grech

It-Tlieta 12 ta’ Jannar 2021, fis-6:00pm, Sergio Grech “Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi“ fuq Zoom. Biex tidħol issegwi t-taħdita kemm tagħfas fuq din il-ħolqa:  https://universityofmalta.zoom.us/j/97615893682

 

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tiffoka fuq l-istejjer marbuta mal-Arċisqof Gonzi li mexxa d-djoċesi ta’ Malta bejn l-1944 u l-1976 – żmien mill-iktar imqalleb fl-istorja nazzjonali. Bħala parti mid-dottorat, Sergio Grech intervista madwar mitt persuna, ħafna minnhom saċerdoti, biex jikseb aktar tagħrif dwar l-Arċisqof Mikiel Gonzi. Minn dawn l-intervisti ħarġu għadd ta’ stejjer fuq l-Arċisqof Gonzi, figura ironikament qsajra, li madankollu, il-persuni intervistati bdew ipinġuh bħala persuna kbira, persuna li d-djoċesi qatt ma rat bħalha u fi kliem wieħed minnhom “kapitlu irrepetibbli”. It-taħdita se timraħ qalb dawn l-istejjer u se tagħżel u tifred l-impċajpar miċ-ċar u fuq kollox tevalwa permezz tat-Tradizzjoni Orali kif il-poplu ħares lejn dan l-isqof ewlieni tas-seklu 20.

Sergio Grech twieled iż-Żejtun fl-1975. Studja l-Istorja fl-Università ta’ Malta minn fejn kiseb il-Baċellerat bl-Unuri, PGCE u Maġisteru. Barra minn hekk, qed jaħdem fuq id-dottorat fl-Istudji Maltin. Fis-sena 2004, ippubblika l-bijografija Patri Feliċjan Bilocca Ħajtu u Żminijietu 1914-1987. Fl-2010, ħareġ ir-rumanz Il-Lejl tal-Irġulija. Tliet snin wara editja l-ktieb Duminku Mintoff Bejn Storja u Miti Ġabra ta’ Kitbiet Dwaru fejn grupp ta’ ħassieba ta’ fehmiet differenti analizzaw dan il-politiku kumpless Malti. Fl-2013 ippubblika l-bijografija tat-Tabib Alexander Cachia Zammit. Ħareġ ukoll il-bijografija ta’ Anton Tabone, l-eks Ministru ta’ Ghawdex. Editur tas-sensiela Bejn Storja u Miti li barra l-ktieb ta’ Mintoff ħarġu volumi dwar Herbert Ganado, Eddie Fenech Adami, Monsinjur Victor Grech, Fr Hilary Tagliaferro, Mabel Strickland u Marie-Louise Coliero Preca.

Irriċerka f’diversi arkivji lokali u barranin fosthom: The National Archives of the United Kingdom (Kew), il-BBC Written Archives Centre ta’ Caversham Park, (Reading), l-Arkivju Nazzjonali ta’ Malta, l-Arkivji tal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u l-Arkivji tal-għaqdiet reliġjużi lokali.

Xandar ta’ għadd kbir ta’ programmi b’xeħta kulturali fuq Ir-Radju tal-Università, Campus FM, FM Bronja, Radju Malta, TVM, Eden FM u Education 22. Fundatur tal-grupp letterarju Poeżijaplus u kien l-ewwel Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-preżent huwa impjegat bħala Assistent Kap ta’ Skola Primarja.

Minn fuq l-Ispalla: It-Taqbil fil-Festi

Nhar is-Sibt 5 ta’ Diċembru 2020, fis-7:00pm, fuq ZOOM:  https://universityofmalta.zoom.us/j/95642390254, Dr Alex Vella Gregory, Yanika Schembri Fava, Jake Debattista u Marita Cassar se jagħtu taħdita dwar it-taqbiliet tal-festi li ġabru permezz tal-proġett Il-Kelma fil-Komunità: Minn Fuq l-Ispalla.
Hekk kif il-banda tieqaf u l-miġemgħa tistenna b’ħerqa l-marċ li jmiss, xi ħadd jiftaħ fommu, jgħolli jdejh, jew jitla’ fuq spallejn xi ħadd. Min mitluf isikket ħa jisma’, u min mitluf iħeġġeġ ħa jagħmlu iktar briju. Imbagħad joħorġu l-vrus imħanxra ħa jisma’ kulħadd, daqqa ta’ tifħir lejn il-patrun/a, u daqqa ta’ pika. Ġieli jkun taqbil ġdid, allura kulħadd jisma’ b’reqqa, u ġieli jkun taqbil qadim li ntiret minn ġenerazzjoni għal oħra, u allura hemmhekk kulħadd jingħaqad għall-vers finali. U fl-aħħar? Iżjed ċapċip, u iżjed briju.
Din it-taħdita tħares lejn it-tradizzjoni tat-tqabbil fil-festi fid-dawl tal-proġett Il-Kelma fil-Komunità: Minn Fuq l-Ispalla. Il-ġbir sar minn ‘il fuq minn 40 lokalità, u ‘il fuq minn 60 festa differenti, u t-taqbil miġbur laħħaq ‘il fuq minn 1,500 taqbila: patrimonju lingwistiku importanti u wirt intanġibbli prezzjuż. It-taqbil jitfa’ dawl mhux biss fuq il-festi iżda fuqna bħala bnedmin. Din it-taħdita ser isservi ta’ introduzzjoni għal dan il-fenomenu. Fejn isir l-iżjed taqbil? Minn min? Kif? Għalfejn?
Imexxi l-Proġett: Dr Alexander Vella Gregory
Riċerkaturi: Yanika Schembri Fava, Marita Cassar, Jake Debattista.

Intervista ma’ Guido Lanfranco

Nhar it-Tlieta 4 ta’ Lulju 2017, Yanika Schembri Fava, bl-għajnuna ta’ Dr Adrian Grima, intervistat lil Guido Lanfranco dwar it-tradizzjonijiet orali Maltin fid-dar tiegħu f’Tas-Sliema. Il-filmat tal-intervista nġibed minn Kevin Kiomall.

Segwi l-filmat: Intervista ma’ Guido Lanfranco dwar it-tradizzjonijiet Maltin

Yanika Schembri Fava, assistenta riċerkatriċi fil-proġett dwar It-Tradizzjoni Orali ffinanzjat minn fond għar-riċerka fi ħdan l-Università ta’ Malta, staqsiet lis-Sur Lanfranco:

 • kif u minn fejn beda l-interess fil-folklor
 • x’jifhem bi tradizzjoni orali u x’inhuma l-oqsma li jinkludi fiha
 • jekk jaħsibx li dan il-wirt qiegħed jintilef u għaliex
 • x’nistgħu nagħmlu biex inżommu dan il-wirt ħaj
 • kif jirnexxilu jsib taqbiliet ġodda/varjanti, drawwiet eċċ: jekk hux billi josserva biss jew imur jistaqsi direttament lill-bdiewa, tfal eċċ.
 • x’mezzi juża biex jippreserva dak li jara jew jisma’: kitba, tpenġija, rekording eċċ. (forsi jurina xi xogħol)
 • xi sfidi jiltaqa’ magħhom meta jiġi biex jistaqsi lin-nies, speċjalment lil persuni li ma jafx.
 • x’inhuma l-oqsma li jaħseb li għandna naħdmu fuqhom l-iktar u kif
 • x’inhi il-metodoloġija li normalment juża meta jintervista lin-nies hu
 • lil min jissuġġerixxi li nintervistaw biex inkomplu nistħarrġu t-tradizzjonijiet orali f’Malta
 • ​min kienu r-riċerkaturi Maltin u barranin li influwenzawh l-aktar
 • ​kif jista’ jgħinu d-Dipartiment tal-Malti fix-xogħol tiegħu u fit-tixrid u l-promozzjoni tax-xogħol u r-riċerka li għamel hu​

Adrian Grima staqsa lil Guido Lanfranco dwar il-versi popolari tan-nisa, li r-riċerkatur sejħilhom “għana tad-dar” jew “tal-banju”.

Yanika Schembri Fava staqsiet lis-Sur Lanfranco wkoll dwar is-sehem tiegħu bħala riċerkatur tat-tradizzjonijiet orali fil-mezzi tax-xandir, il-gazzetti, ir-radju u t-televiżjoni, u dwar ir-riċerka li qed jagħmel bħalissa.

Guido Lanfranco qalilna li għandu tliet kotba lesti għall-pubblikazzjoni u li għadda l-materjal awdjoviżiv tiegħu lill-Mużew tal-Etnografija tal-Birgu.

Ritratti meħudin minn Adrian Grima

 

Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi

It-Tlieta 24 ta’ Marzu 2020, kellha ssir it-taħdita ta’ Sergio Grech “Bejn Storja u Stejjer: Il-Kapitlu Gonzi“. Sfortunatamanet, minħabba l-imxija tal-Coronavirus, se jkollna nħassruha.

Din it-taħdita hija parti mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Dan il-proġett qed isir bl-għajnuna tal-Fondi ta’ Riċerka tal-Università ta’ Malta u l-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tiffoka fuq l-istejjer marbuta mal-Arċisqof Gonzi li mexxa d-djoċesi ta’ Malta bejn l-1944 u l-1976 – żmien mill-iktar imqalleb fl-istorja nazzjonali. Bħala parti mid-dottorat, Sergio Grech intervista madwar mitt persuna, ħafna minnhom saċerdoti, biex jikseb aktar tagħrif dwar l-Arċisqof Mikiel Gonzi. Minn dawn l-intervisti ħarġu għadd ta’ stejjer fuq l-Arċisqof Gonzi, figura ironikament qsajra, li madankollu, il-persuni intervistati bdew ipinġuh bħala persuna kbira, persuna li d-djoċesi qatt ma rat bħalha u fi kliem wieħed minnhom “kapitlu irrepetibbli”. It-taħdita se timraħ qalb dawn l-istejjer u se tagħżel u tifred l-impċajpar miċ-ċar u fuq kollox tevalwa permezz tat-Tradizzjoni Orali kif il-poplu ħares lejn dan l-isqof ewlieni tas-seklu 20.

Sergio Grech twieled iż-Żejtun fl-1975. Studja l-Istorja fl-Università ta’ Malta minn fejn kiseb il-Baċellerat bl-Unuri, PGCE u Maġisteru. Barra minn hekk, qed jaħdem fuq id-dottorat fl-Istudji Maltin. Fis-sena 2004, ippubblika l-bijografija Patri Feliċjan Bilocca Ħajtu u Żminijietu 1914-1987. Fl-2010, ħareġ ir-rumanz Il-Lejl tal-Irġulija. Tliet snin wara editja l-ktieb Duminku Mintoff Bejn Storja u Miti Ġabra ta’ Kitbiet Dwaru fejn grupp ta’ ħassieba ta’ fehmiet differenti analizzaw dan il-politiku kumpless Malti. Fl-2013 ippubblika l-bijografija tat-Tabib Alexander Cachia Zammit. Ħareġ ukoll il-bijografija ta’ Anton Tabone, l-eks Ministru ta’ Ghawdex. Editur tas-sensiela Bejn Storja u Miti li barra l-ktieb ta’ Mintoff ħarġu volumi dwar Herbert Ganado, Eddie Fenech Adami, Monsinjur Victor Grech, Fr Hilary Tagliaferro, Mabel Strickland u Marie-Louise Coliero Preca.

Irriċerka f’diversi arkivji lokali u barranin fosthom: The National Archives of the United Kingdom (Kew), il-BBC Written Archives Centre ta’ Caversham Park, (Reading), l-Arkivju Nazzjonali ta’ Malta, l-Arkivji tal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u l-Arkivji tal-għaqdiet reliġjużi lokali.

Xandar ta’ għadd kbir ta’ programmi b’xeħta kulturali fuq Ir-Radju tal-Università, Campus FM, FM Bronja, Radju Malta, TVM, Eden FM u Education 22. Fundatur tal-grupp letterarju Poeżijaplus u kien l-ewwel Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-preżent huwa impjegat bħala Assistent Kap ta’ Skola Primarja.

 

Ninnamraw mal-Għasafar

It-Tlieta 10 ta’ Marzu 2020, fis-6.00pm, fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq, Dr Natalino Fenech se jagħmel taħdita bit-tema Ninnamraw mal-għasafar, jew l-għasafar f’ħajjitna.

Robin

Din se tkun l-għaxar taħdita ta’ din is-sena akkademika tal-proġett fuq It-Tradizzjoni Orali, li qed jitmexxa mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bil-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta’ Malta u bl-appoġġ tal-Klabb Kotba Maltin.

It-taħdita se tittratta l-influwenza tal-għasafar f’kull qasam ta’ ħajjitna b’enfasi fuq l-impatt fuq il-lingwa, il-letteratura, il-laqmijiet, l-espressjonijiet, l-għajdut u l-qwiel li wħud għadhom jintużaw waqt li oħrajn inbidlu jew mietu maż-żmien. Dr Fenech se jiddiskuti wkoll l-ismijiet tal-għasafar u l-oriġini tagħhom.

dr natalino fenech
Dr Natalino Fenech

Natalino Fenech ilu jagħmel ricerka fil-qasam tal-ornitoloġija sa mis-snin 80 u jispeċjalizza kemm fix-xjenza ornitoloġika, l-istudju tal-għasafar, kif ukoll l-etno-ornitoloġija, l-istudju tar-relazzjoni tal-bniedem mal-għasafar f’kull aspett tal-hajja.

Dr Fenech iggradwa mill-Università ta’ Malta u kiseb dottorat fix-xjenzi soċjali mill-Università ta’ Durham. Huwa ippubblika għadd ta’ artikli akkademiċi u kotba li tnejn minnhom rebħu t-taqsima tar-riċerka tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb.


Public Talk on Falling in Love with Birds

On Tuesday 10 March Dr Natalino Fenech shall be giving a talk in Maltese entitled “Ninnamraw mal-għasafar, jew l-għasafar f’ħajjitna” (Falling in love with birds, or birds in our lives).

wizzu laqam_5023

This talk is part of the Oral Traditions project of the Department of Maltese in the Faculty of Arts which is supported by the Research Fund of the University and Klabb Kotba Maltin.

The speaker will discuss the influence birds have on all aspects of our lives with an emphasis on the impact on language, literature, nicknames as well as expressions
and proverbs, some of which are still in use. Bird names and their origins will also be discussed.

NAT_4101

Natalino Fenech has been involved in scientific studies of birds since the 1980s. Apart from ornithological research, he is also specialised in ethno-ornithology,
which studies the relationship and interactions between birds and people in all aspects of life.

Dr Fenech graduated from the University of Malta and obtained a PhD in social sciences from the University of Durham. He has published several papers as well as books, two of which won the first prize in the research category in the National Book Awards.


 

 

Proġett tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta